Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru specialiști

Studii și cercetări

Recomandări metodologice privind culegerea și transmiterea de date statistice cu privire la copii cu părinții plecați la muncă în străinătate și copiii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an

Prezentele recomandări sunt realizate în perioada septembrie-octombrie 2016, în cadrul Grupului de Lucru pentru protecția copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate creat de către Administrația Prezidențială – Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor, sub-grupul de lucru Colectarea și armonizarea datelor statistice de către Salvați Copiii împreună cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Ministerul Educației și Cercetării și alte instituții prezente în cadrul sub-grupului. Acestea au fost agreate de membrii grupului extins.

 

Recomandările sunt adresate reprezentanților serviciilor de asistență socială – Serviciilor Publice de Asistență Socială (SPAS), Direcțiilor Generale de Asistență Socială (DGASPC) și sistemului educațional – școli și Inspectorate Școlare Județene. Materialul conține recomandări de aplicare a prevederilor din Hotărârea de Guvern 691/2015 – Anexa 1 Procedură de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia și de completare a circuitului informațiilor (transmiterea de informații de la SPAS către școală, după verificarea situației în teren). Acestea conțin și un mecanism de monitorizare de către DGASPC-uri a culegerii datelor de către SPAS-uri.

 

  1. Colectare și schimb de date și informații la nivelul localităților

 

  • Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS)[1] solicită în ultimul trimestru calendaristic unității/lor școlare din raza sa administrativ-teritorială date și informații cu privire la copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate și cei care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an.

Reprezentanții SPAS vor avea în vedere că aceste informații trebuie solicitate tuturor unităților școlare de nivel preuniversitar, începând cu nivelul preșcolar (grădiniță), incluzând  și unitățile școlare private şi, separat, vor colecta date despre copiii neînscrişi în sistemul de educaţie (v. 1.4. mai jos).

Modelul instrumentului unic de culegere a datelor este prezentat în Anexa 1.

Pe baza formularelor individuale se completează tabelele care vor fi transmise de la școală către SPAS sau de la SPAS către școală – Anexa 2.

  • Unitatea școlară are obligația de a transmite SPAS situația solicitată în cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare.

Pentru acuratețea colectării datelor la nivelul unității școlare, se va avea în vedere colectarea/verificarea acestora prin discuții cu părintele/persoana în grija căreia a rămas copilul (în special la copiii de vârstă preșcolară și de ciclu primar), în cadrul ședințelor cu părinții și consultațiilor individuale. Colectarea datelor se va face în perioada de început de an școlar, astfel încât situația care trebuie oferită SPAS în 15 zile calendaristice de la solicitarea acestuia, să poată fi corect documentată.

  • SPAS se deplasează la adresele la care sunt îngrijiți/domiciliile copiilor din lista transmisă de unitatea școlară.

În urma deplasării, SPAS îndeplinește toate celelalte atribuții menționate Anexele 1 şi 2 ale în HG 691/2015.

  • SPAS colectează de asemenea date cu privire la copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate și cei care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an neînscriși în sistemul de educație (copiii de vârstă antepreșcolară 0 – 2 ani (împliniți) și copiii de vârstă preșcolară și școlară care fie nu au fost niciodată înscriși la grădiniță/școală, fie au fost înscriși, dar au abandonat.)

Este recomandat ca SPAS să solicite în acest sens sprijinul membrilor structurilor comunitare consultative (CCC).

1.5. SPAS comunică către unitatea școlară/unitățile școlare situația constatată în teren cu privire la copiii înscriși în sistemul educațional, cel târziu până la data de 1 aprilie a anului următor, prin transmiterea datelor și informațiilor în cadrul aceluiași tip de instrument, cu mențiuni/observații dacă au fost date modificate. În cazul în care sunt copii la care nu se confirmă faptul că au părintele/părinții plecați la muncă în străinătate, aceștia nu vor mai fi incluși în tabel.

 

În cazul în care SPAS posedă, din surse proprii, informații cu privire la alți copii cu părinții plecați la muncă în străinătate sau care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an, dar neevidențiați pe lista primită de la unitatea școlară, le va include ca și completări în situația către unitatea/le școlare.

  • Pe lângă transmiterea datelor către SPAS în ultimul trimestru al anului, la cererea SPAS, este recomandat ca ori de câte ori este nevoie, unitatea școlară să transmită date către SPAS, atunci când află despre alți copii care au părinții plecați la muncă în străinătate.

 

  1. Transmitere date nivel local/central

 

2.1. SPAS raportează trimestrial către DGASPC situația numerică cu privire la copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate și copiii care au revenit în țară după o perioadă de ședere în străinătate mai mare de un an.

 

Această raportare va evidenția numărul total al copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate și al celor care au revenit în țară (după o perioadă de ședere în străinătate alături de părinți mai mare de un an) despre care SPAS are cunoștință, indiferent dacă pentru aceștia a fost sau nu inițiată procedura de delegare a autorității părintești, dacă SPAS a realizat sau nu anchetă socială/vizită la domiciliul/adresa la care locuiește copilul, dacă SPAS are sau nu documente referitoare la situația acestor copii.

 

În elaborarea statisticilor pe care le va transmite DGASPC, SPAS va ține cont în toate trimestrele de situația transmisă de unitatea școlară, nu doar în trimestrul în care aceasta o trimite (ultimul trimestru calendaristic).

 

2.2. De asemenea, DGASPC raportează trimestrial către ANPDCA aceste situații numerice (conform procedurilor existente).

 

Pentru o mai mare acuratețe a colectării datelor, se va implementa următorul mecanism de monitorizare și sprijin:

– DGASPC va verifica îndeplinirea de către SPAS-uri a obligației de a solicita date școlilor, până la data de 1 decembrie a fiecărui an.

 

!!! În situația în care SPAS nu poate obține date de la unele unități școlare, va comunica acest lucru către DGASPC. Persoana reponsabilă din DGASPC va comunica cu persoana reponsabilă din ISJ, care va solicita școlii să trimită datele solicitate la SPAS.

 

 

[1] În situația în care nu există Serviciu Public de Asistență Socială (SPAS) la nivelul localității, prezentele prevederi vor fi realizate de către asistentul social/persoana cu atribuții de asistență socială din cadrul Primăriei.

2Anexa. Anexa 1 chestionar colectare date

2Anexa. Anexa 2 Tabel centralizator al rezultatelor