Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

021.224.24.52

Apelabil cu tarif normal din afara teritoriului României.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

Salvati copiii

Pentru părinți

Drepturile și obligațiile tale

Modificari legislative privind conditiile plecarii minorilor in strainatate

În sedința din 17.07.2018 a Guvernului, a fost adoptată Hotărârea pentru modificare și completarea HG nr. 94 / 2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Aceast act normativ aduce următoarele modificări și completări de interes major pentru copiii :

La articolul 24 alineatul (1), literele a), d), f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

„a) declarația celuilalt părinte din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii declarației;”

Conform acestor prevederile se crează posibilitatea exprimării unui singur acord pentru mai multe călătorii, fiind eliminată sintagma ”călătoriei respective” . De asemenea, respectiva Declarație poate fi dată pentru un interval de timp care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii declarației.

 

”f) documente doveditoare ale situației medicale a minorului, emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada și statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical.”

La acest paragraf este eliminată condiționarea prezentării documentelor medicale, de prevedere lor în Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

În noua formă a textului de lege, aceste documente vor fi prezentate obligatoriu dacă motivul plecării se bazează pe aspecte privind situația medicală a minorului.

 

”g) documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile oficiale, însoțite, după caz, de traduceri legalizate.”  

Acest ultim paragraf modifică forma anterioară în sensul în care documentele doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale vor trebui emise de către instituția organizatoare, iar nu avizate de o autoritate administrativă cu competenţe în domeniu, precum era până în prezent.

Din conținutul documentelor doveditoare trebuie să reiasă perioada și statul/statele în care se vor desfășura evenimentele respective, impunându-se totodată și traducerea legalizată a acestor documente.

La articolului 24, aliniatul 2, se introduc cinci noi alineate, alin. (3) – (7), cu următorul cuprins: „

”(3) În aplicarea prevederilor art.30 alin. (61 ) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, dovada domiciliului minorului în țara de destinație se face cu documentele prevăzute la art. 29 alin. (1), cu alt document de călătorie al minorului sau cu documentul de identitate al minorului, în care este menționat domiciliul, iar dovada reședinței minorului se face cu documente emise de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat. ”

Conform acestei completări, dovada domiciliului minorului în străinătate se poate face și ” cu alt document de călătorie al minorului sau cu documentul de identitate al minorului, în care este menționat domiciliul”, nu doar prin pașapoartele persoanelor enumerate la art 29 alin 1, cum era până în prezent.

”(4) Orice document prezentat organelor poliției de frontieră potrivit alin. (3), cu excepțiadocumentelor de călătorie, documentelor de identitate sau a permiselor/cărților de rezidență, trebuie să fie însoțit de o traducere legalizată.

(5) În aplicarea prevederilor art.30 alin. (61 ) din Legea nr. 248/2005, cu modificările și completările ulterioare, dovada destinației călătoriei se face prin bilete de călătorie emise de companii transportatoare.

(6) În cazul în care destinația călătoriei nu poate fi dovedită potrivit alin. (5) pentru întregul parcurs al călătoriei, însoțitorul minorului completează olograf o declarație pe proprie răspundere în fața organelor poliției de frontieră, din care să rezulte că țara de destinație a călătoriei este cea de reședință/domiciliu a/al minorului. Declarația se păstrează în original de către organele poliției de frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieșirea din țară. ”

Conform punctului 5 și 6, de mai sus, în cazul în care nu se poate face dovada destinației călătoriei prin bilete , este suficientă o declarație pe propria răspundere a persoanei care însoțește minorul, scrisă de mână, dată în fața organelor poliției de frontieră.

”(7) Dacă însoțitorul minorului nu poate face dovada destinației călătoriei potrivit alin. (5) și refuză să completeze declarația pe proprie răspundere prevăzută la alin. (6), organele poliției de frontieră nu permit ieșirea din România a minorului.”

Totodată, începând de astăzi ( 20.07.2018 ) intră în vigoare și Legea 133/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Conform noilor dispoziții, sunt aduse cîteva completări în sprijinul copiilor care intenționează să plece în străinătate pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru tratamente medicale urgente.

Astfel , conform dispozițiilor art 17 ind 1, în aceste cazuri deosebite, pentru a evita prejudiciile cauzate prin eventualele întârzieri procedurale aferente obținerii consimțământului celuilalt părinte, se poate solicita emiterea unui Pașaport simplu temporar.

Articolul 17^1

  • Pașaportul simplu temporar se eliberează cetățenilor români care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate, în următoarele situații:

………………………………………………………………………………………………

  1. e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte