Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

Helpline 0800 070 040

Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României,
din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

The Velux Foundations
Salvati copiii

Pentru specialiști

Legislație și servicii

Îndrumar de implementare a dispoziţiilor cuprinse in Legea 272/2004, modificată şi actualizată prin Legea 257/2013, referitoare la Protectia copilului cu parinti plecati la munca in strainatate

Spotlight_de_Bogdan_BaraghinFoto: Bogdan Baraghin

Întrucât legislaţia în acest domeniu este introdusă de puţin timp, dorim să venim în întâmpinarea dvs. cu acest îndrumar de implementare a dispoziţiilor Legii 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului modificată şi actualizată prin Legea 257/2013, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr 691 din 19 august 2015, ce prevede procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi în străinătate.

Această procedură se aplică în cazul familiilor în care exercitarea autorităţii părinteşti este încredinţată exclusiv unui singur părinte, a familiilor în care domiciliul minorului este stabilit la unul dintre părinţi, tutore, iar aceştia doresc să plece la muncă în străinătate, precum şi a familiilor în care ambii părinţi vor să plece la muncă în străinătate.

În toate cazurile nu prezintă importanţă dacă părintele, tutorele, părinţii vor pleca cu sau fără contract de muncă.

Procedura are caracter obligatoriu şi impune îndatoriri atât în sarcina părinţilor cât şi a reprezentanţilor instituţiilor publice regăsite în lege, cărora le revin anumite atribuţii în aducerea la îndeplinire şi supravegherea implementării acestor măsuri. În sensul impunerii acestor obligații, în cadrul Legii 272/2004 la art 142 litera ş, a fost prevazută măsura coercitivă a aplicării amenzii contravenţionale de la 500 la 1.000 ron în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute. Sancţiunea poate fi aplicată de către persoanele desemnate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în conformitate cu prevederile O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

 

Procedura prealabilă

O prima obligaţie, în urmă căreia va fi iniţiată întreagă procedură, este aceea a reprezentantului legal al minorului care doreşte să plece la muncă în străinătate, de a anunţa în scris, cu cel puţin 40 de zile înainte, Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei de domiciliu, că urmează să plece la muncă în străinătate şi de a indica persoană căreia vrea să-i delege exercitarea autoritatea părintească pentru această perioadă.

Un aspect de care trebuie să ţină cont în desemnarea acestei persoane, este referitor la calitatea de membru al familiei extinse pe care trebuie s-o îndeplinească persoană desemnată. În sensul Legii 272/2004, familia extinsă este formată din rudele copilului până la gradul IV de rudenie. Astfel pot fi desemnaţi: bunicii, străbunicii, unchiul, mătuşa, fratele bunicilor, verişorii, un alt frate/soră, sau persoanele devenite prin adopţie astfel de rude.

Vârstă majoratului(18 ani) şi capacitatea deplină de exerciţiu reprezintă alte condiţii imperative impuse de lege, pe care va trebui să le îndeplinească persoana desemnată pentru a putea fi încuviinţată de către instanţa de tutelă. În privinţa capacităţii depline de exerciţiu, trebuie avute în vedere şi excepţiile ce constau fie în acordarea anterioară a capacităţii depline de exerciţiu de către instanţa de tutelă, în anumite cazuri, fie în dobândirea capacităţii depline de exerciţiu prin căsătorie.

O ultimă condiţie regăsită în textul de lege impune persoanei desemnate de către părinţi/părinte „să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil”, aspecte care vor trebui dovedite prin depunerea de înscrisuri care să ateste că are posibilitatea financiară de a întreţine şi creşte minorul şi că este cunoscută cu un comportament adecvat în societate, pretabil creşterii şi educării minorului.

 

Procedura în faţa instanţei

Cererea va fi înaintată fie de către persoana interesată fie de Serviciul Public de Asistenţă Socială către instanţa de tutelă. Noul Cod Civil creează un concept nou, instanţa de tutelă. Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea instanţei de tutelă se vor realiza, în viitor, prin legea care reglementează sistemul judiciar. Până la data înfiinţării instanţei de tutelă, toate atribuţiile pe care Codul civil le stabileşte ca aparţinând instanţei de tutelă rămân în competenţa instanţelor, secţiilor sau completelor specializate pentru minori şi familie care funcţionează potrivit Legii nr.304/2004, art 39 alin 2, privind organizarea judiciară.

Persoana indicată de părinţi/părinte va fi întrebată de către completul de judecată, cu ocazia analizării cererii, dacă îşi dă acordul pentru a prelua autoritatea părintească pentru perioada indicată de părinţi, care nu poate fi mai mare de un an. În urma obţinerii consimţământului persoanei care va prelua exercitarea autorităţii părinteşti și a analizării aspectelor privind condiţiile materiale şi garanţiile morale oferite, instanţa se va pronunţa asupra lor în maxim 3 zile, procedura fiind una necontencioasă.

Hotărârea instanţei de confirmare a delegării autorităţii părinteşti va cuprinde enumerarea drepturilor şi obligaţiilor încredinţate precum şi limitele acestora. Respectiva hotărâre urmează a fi comunicată de către instanţă primarului de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi primarului de la domiciliul persoanei delegate.

 

Procedura post-judiciară

Persoană delegată va fi obligată să urmeze un program de consiliere efectuat de serviciul de asistenţă socială.

Ulterior comunicării unei copii de pe hotărârea de delegare către primarul de la domiciliul părinţilor sau tutorelui, precum şi către primarul de la domiciliul persoanei căreia i se deleagă autoritatea părintească, serviciul de asistenţă socială realizează o dată la două luni vizite la domiciliul celor ce le-a fost delegată autoritatea părintească, în vederea consilierii acestora cu privire la răspunderea pentru creşterea şi îngrijirea copilului. Ulterior vizitele vor fi realizate semestrial, ceea ce înseamnă că va mai avea loc o singură vizită, dat fiind faptul că perioada maximă de delegare a autorităţii părinteşti poate fi de maxim 1 an de zile, conform art. 105 alin. 3 din Legea 272/2004.

După fiecare vizită efectuată, se va întocmi de către reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, câte un raport privind evoluţia copilului, care va conţine informaţii privind modul în care este îngrijit, perfomanţele şcolare, starea fizică a copilului, grupul şi anturajul său.

În cazul în care constată probleme ale minorului privind situaţia şcolară, anturajul dăunător, starea medicală sau alte aspecte negative care au intervenit pe parcursul supravegherii, serviciul public de asistenţă socială are obligaţia de a anunţa de îndată şi de a solicita sprijin, consilierului şcolar, psihologului, direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului, medicului de familie, sau oricărei alte autorități/instituţii publice locale.

 

Situaţia părinţilor care au plecat în străinătate anterior intrării în vigoare a prezentelor dispoziţii şi în prezent au copii minori în România

Pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor prevăzute de art. 104-108 din Legea 272/2004 a fost emisă Hotărârea nr 691 din 19 august 2015, publicată în Monitorul Oficial din 01.09.2015, prin care s-a instituit o obligaţie pentru Serviciul public de asistenţă socială de a solicita în ultimul trimestru al fiecărui an calendaristic, date de la unităţile şcolare care funcţionează pe raza lor teritorial administrativă, cu privire la copiii ai căror părinţi/părinte se află plecaţi în străinătate și copiii reveniţi în ţară după o şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

În astfel de cazuri, după primirea datelor, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială au obligaţia de a se deplasa la adresele indicate, unde se află copii îngrijiţi şi de a verifica respectarea dispozițiilor art. 104-105 din Legea nr 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. În situația în care persoana în îngrijirea căreia se află copilul nu a parcurs procedura conform prevederilor art. 104-106 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, i se va pune în vedere că are obligaţia de a anunţa în termen de 48 de ore autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază îşi are sediul sau domiciliul cu privire la acest lucru.

Totodată, serviciul public de asistenţă socială va solicita date şi informaţii cu privire la adresa la care pot fi contactați părinţii în străinătate, precum şi dovada faptului că persoana care se ocupă de creșterea copilului menţine legătură cu părinții. În urma respectivei vizite reprezentantul serviciului public de asistenţă socială va completa Fişa de identificare a riscurilor prevăzută la art 7 din Anexa 2.

Prezenţele reglementări sunt aplicabile şi în cazul familiilor plecate la muncă în străinătate anterior intrării în vigoare a acestor dispoziţii, şi care în prezent au copii minori care locuiesc în România.

 

img-reglementarea-legala