Copii singuri acasa

Protecție și educație pentru copii cu părinți plecați în străinătate

Helpline 0800 070 040

Oferit de DIGI. Apelabil gratuit pe teritoriul României,
din orice rețea de telefonie fixă şi mobilă.
Disponibil luni - vineri între orele 9.30 - 17.30

The Velux Foundations
Salvati copiii

Pentru părinți

Drepturile și obligațiile tale

Actualele reglementări aplicabile minorilor, privind condițiile de ieșire din România

little boy waiting in the airport, kids travel

Condiții de ieșire din țară pentru cetățenii români minori

Având în vedere că ne aflăm în perioada concediilor, am considerat util să reamintim persoanelor interesate, reglementările actualizate, privind condițiile necesare pentru ca minorii să poată călătorii în străinătate precum și modalitatea de obținerea a pașaportului pentru aceștia.

Conform site-ului Poliției de Frontieră, minorii cetățeni români pot călători în străinătate numai însoțiți de o persoană fizică majoră, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali.

Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnata, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor.

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a unui cetăţean român minor în următoarele cazuri:

 1. Este titular al unui document de călătorie individual[1] și călătorește însoţit de ambii părinţi;
 2. Este titular al unui document de călătorie individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie[2]a celuilalt părinte, din care rezultă acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, sau după caz face dovada decesului celuilalt părinte;
 3. Este titular al unui document de călătorie individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă părintele însoţitor face dovada faptului ca minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.
 4. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte însoţit de o alta persoană fizică majoră, numai dacă persoana însoţitoare prezintă extrasul de cazier judiciar şi o declarațiea ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat (prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia.

Conform site-ului Direcției Generale de Pașapoarte, pentru obținerea pentru eliberarea paşaportului  simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani, sunt necesare următoarele documente[3]:

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale parinţilor sau al unuia dintre parinţi, al reprezentantului legal sau, dupa caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, completate pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
 • în situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:
  • procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  • procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  • hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
  • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
  • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;

Hotarârile judecatoreşti pronunţate în străinatate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

La ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

Pentru obținerea paşaportului simplu electronic în cazul minorilor cu domiciliul în România, care au împlinit vârsta de 14 ani sunt necesare următoarele documente[4]:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 • declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
 • În situaţia în care cererea este formulată cu acordul pentru eliberarea paşaportului simplu electronic dat de un singur părinte/reprezentantul legal, aceasta trebuie să fie însoţită şi de:
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original; sau
  • actul de deces al celuilalt părinte, în original; sau
  • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  • certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;
  • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, în original;
  • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;

Declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus, trebuie să fie autentificate, în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autorităţile străine competente;

NOTĂ: Dacă întâmpinați dificultăți în interpretarea acestor norme, va rugăm să accesați site-ul celor două instituții publice menționate în articol, precum și să-i contactați direct la următoarele date de contact:

POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ

Bucureşti, Bulevardul Geniului nr. 42C, Sector 6, cod 060117, telefon: 021.316.25.98021.318.25.98, fax: 021.312.11.89,
telefon de informare: 021.9590, e-mail: pfr@igpf.ro

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE

Bucureşti, str. Nicolae iorga, nr.29, sector 1

Tel: 021-2125674 fax: 021-3121500

Pagina web : www.pasapoarte.mai.gov.ro
Email: dgp.relatiipublice@mai.gov.ro

[1] Paşaport sau Carte de identitate/Carte de identitate electronica ( pentru cei care au împlinit vârsta de 14 ani )

[2] 1477632783311-modeldeclaratieinsotitorcopilminorinstrainatate.pdf

  1477633035161-modeldeclaratieinsotitorcopilminorinstrainatatealtapersoanafizicamajora.pdf

[3] La depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie. Documentele se depun de către ambii părinţi/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;

[4] Documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;

modeldeclaratieinsotitorcopilminorinstrainatate

modeldeclaratieinsotitorcopilminorinstrainatate